ತುಂತುರು ಮಳೆಬೀಳು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತುಂತುರು ಮಳೆಬೀಳು

  1. ಮಳೆಬೀಳು,ವರ್ಷಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ