ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೀವ್ರವಾಗಿರುವಿಕೆ

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ