ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿರುವಿಕೆ

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ