ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಿಳಿದುಬರು

  1. _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಿಳಿದುಬರು

  1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪು

ಸಂಪಾದಿಸಿ