ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಿರುಗುಬೆಣೆ

  1. ಬಿಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಡುಬೆಣೆಯ ಮೇಲ್-ಕೆಳಗಿನ ಓಟವನ್ನು ತಿರುಗುಬೆಣೆ ಬಳಸಿ ತಿರುಗುವಿಕೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ತಿರುಗುಣಿ
    _________________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

 
ತಿರುಗುಬೆಣೆ (ಕೆಂಪು), ಆಡುಬೆಣೆ (ಬೂದಿ) ಉರುಳೆ (ನೀಲಿ) ಮತ್ತು ಗಾಲಿತೂಕ (ಕಪ್ಪು)