ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಿರುಗುದೂರ

  1. (ತಿರುಪು ಮೊಳೆ) ಒಂದು ಸುತ್ತು ತಿರುಗಿದಾಗ ಕ್ರಮಿಸುವ ದೂರ,ತಿರುಗುತೆರಪು
    ೧.೫ ಮಿ.ಮೀ. ತಿರುಗುದೂರದ ತಿರುಪು ಮೊಳೆ ಕೊಡಿ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ