ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಿರುಗಾಡುವಿಕೆ

  1. ಚಾರಣ,ಸಂಚಾರ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ