ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಿರಸ್ಕರಿಸು

  1. ತ್ಯಜಿಸು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ