ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉದಾಹರಣೆಯಪದ

  1. ರಾಶಿ ಹಾಕು,ಧೊಪ್ಪನೆ ಬೀಳಿಸು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ