ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಾಳೆಗರಿಯ ಸೀಳು

  1. ಕೀಸು,(ಕಿವಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ತಾಳೆಗರಿಯ ಸೀಳು)

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ