ತಾಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಹೊಂದು

ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಾಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಹೊಂದು

  1. _______________________


ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ