ತಾಜಾ ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ

ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಾಜಾ ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ

  1. ಹಸಿರಾಗಿರುವ,ಹಚ್ಚನೆಯ,ಹಚ್ಚ ಹಸಿರು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ