ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಳಮಳಗೊಳ್ಳು

  1. ದುಗುಡಗೊಳ್ಳು
    _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಳಮಳಗೊಳ್ಳು

  1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ