ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತರಾತುರಿಮಾಡು

  1. ಆತುರಪಡು,ಅವಸರಿಸು,ತ್ವರೆಮಾಡು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ