ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತರಚಿ ಗಾಯವಾಗು

  1. ತರಚು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ