ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಬ್ಬಿಬ್ಬು

  1. ________________
    ತಬ್ಬಿಬ್ಬುಗೊಳ್ಳು; ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಗು; ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಗಿ - ನಿಮ್ಮ ಕೇಳ್ವಿಯಿಂದ ಆತ ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಗಿದ್ದಾನೆ
    ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಬ್ಬಿಬ್ಬು

  1. ____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಬ್ಬಿಬ್ಬು

  1. _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಬ್ಬಿಬ್ಬು

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ