ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಗು

  1. __________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಗು

  1. ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಯಿತು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಗು

  1. __________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಗು

  1. __________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ