ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಗು

  1. __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಗು

  1. ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಯಿತು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಗು

  1. __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಗು

  1. __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ