ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳು

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳು

  1. _____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳು

  1. _____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ