ತಪ್ಪೆತ್ತಿ ತೋರಿಸು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಪ್ಪೆತ್ತಿ ತೋರಿಸು

  1. __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ