ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ

  1. ಅಶುದ್ಧ,ಅಸಾಧು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ