ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಪ್ಪು

 1. ಅಪರಾಧ
  _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

 • English:
 1. improper, en:improper
 2. inaccurate, en:inaccurate

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಪ್ಪು

 1. ಗುರಿತಪ್ಪು ; ಎಚ್ಚರತಪ್ಪು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಪ್ಪು

 1. ತಪ್ಪು ಹೆಜ್ಜೆ, ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ; ತಪ್ಪಿತ, ತಪ್ಪುಮಾಡು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಪ್ಪು

 1. ತಪ್ಪು ಮಾಡು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಪ್ಪು

 1. ಆತ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ತಪ್ಪು ಹುಡುಕುತ್ತಾನೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಪ್ಪು

 1. ತಪ್ಪುಕೊಡು; ತಪ್ಪು ಕಾಣಿಕೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಪ್ಪು

 1. _______________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಪ್ಪು

 1. ತಪ್ಪು ಮಾತು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಪ್ಪು

 1. ____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಪ್ಪು

 1. ಗುರಿತಪ್ಪು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಪ್ಪು

 1. ತಪ್ಪುಕೆಲಸ; ತಪ್ಪು ಮಾಡು; ತಪ್ಪುಕಾಣಿಕೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಪ್ಪು

 1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಪ್ಪು

 1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಪ್ಪು

 1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಪ್ಪು

 1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಪ್ಪು

 1. ಅವನು ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪಿದರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಲ ?

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ತಪ್ಪು&oldid=665217" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ