ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಪ್ಪಿಲ್ಲದ

  1. ________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಪ್ಪಿಲ್ಲದ

  1. ___________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಪ್ಪಿಲ್ಲದ

  1. ___________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ