ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಪ್ಪದಿರು

  1. ಒಮ್ಮು,ಬಳಿಗೊಳ್ಳು
    ___________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ