ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡು

  1. ಶೋಧಿಸು,ಪರೀಕ್ಷಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ