ತತ್ತುಪಣಂಗೆಯ್

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತತ್ತುಪಣಂಗೆಯ್

  1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪುಸಂಪಾದಿಸಿ