ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತತ್ತರಗೊಳು

  1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪು ಸಂಪಾದಿಸಿ