ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತತ್ತಪಣಂಗೆಯ್

  1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪುಸಂಪಾದಿಸಿ