ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಡೆದುಕೊಳ್ಳು

  1. ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳು,ಪ್ರತಿಭಟಿಸದಿರು
    ___________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಡೆದುಕೊಳ್ಳು

  1. _____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಡೆದುಕೊಳ್ಳು

  1. ___________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ