ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಡೆದುಕೊಳ್ಳು

  1. ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳು,ಪ್ರತಿಭಟಿಸದಿರು
    ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಡೆದುಕೊಳ್ಳು

  1. _____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಡೆದುಕೊಳ್ಳು

  1. ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ