ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಡೆದುಕೊಳ್ಳು

  1. ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳು,ಪ್ರತಿಭಟಿಸದಿರು
    ___________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಡೆದುಕೊಳ್ಳು

  1. _____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಡೆದುಕೊಳ್ಳು

  1. ___________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ