ತಡೆಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಡೆಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ

  1. ಸ್ಖಲನ
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ