ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಗಾದೆ ಮಾಡು

  1. ವರಾತ ಹೂಡು
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ