ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಕ್ಕೆವರ್

  1. ____________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ