ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಕ್ಕ

 1. ಆಕೆ ಅವನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಮಡದಿ; ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉಡುಪು; ತಕ್ಕುಮೆ; ಅವನಿಗೆ ತಕ್ಕು ಆಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ
  ____________________
  ____________________
  ____________________
  ____________________
  ____________________
  ____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಕ್ಕ

 1. ಇದು ಅವನ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕ ಕೆಲಸ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಕ್ಕ

 1. _________________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಕ್ಕ

 1. _________________________

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಕ್ಕ

 1. ಅವನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹೆಂಡತಿ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಕ್ಕ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಕ್ಕ

 1. ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವನೇ ತಕ್ಕ ಹುಡುಗ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಕ್ಕ

 1. ಸಲ್ಲತಕ್ಕ; ತಕ್ಕನೆ ಮಾಡು; ಅವನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹೆಂಡತಿ; ತಕ್ಕ ಹೊತ್ತು; ತಕ್ಕಶ್ಟು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಕ್ಕ

 1. _______________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಕ್ಕ

 1. _______________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಕ್ಕ

 1. _____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಕ್ಕ

 1. _________________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಕ್ಕ

 1. ___________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಕ್ಕ

 1. ________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಕ್ಕ

 1. ___________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಕ್ಕ

 1. _________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಕ್ಕ

 1. ________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಕ್ಕ

 1. ಮನೆಗೆ ತಕ್ಕ ಬಾಗಿಲು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಕ್ಕ

 1. _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಕ್ಕ

 1. _____________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ತಕ್ಕ&oldid=531941" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ