ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಂಪಿನ ಕಾಲ

  1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪು ಸಂಪಾದಿಸಿ