ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಡೊಂಬಕಾಗೆ

  1. ಕಾಗೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ