ಡೊಂಕು ಬಾಗುಗಳಿಲ್ಲದ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಡೊಂಕು ಬಾಗುಗಳಿಲ್ಲದ

  1. ನೆಟ್ಟಗಿರುವ,ಋಜು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ