ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉದಾಹರಣೆಯಪದ

  1. (ಲೋಹದ) ತಂತಿ,ತಂತಿ ಸಂದೇಶ,ತಾರು,ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ,ತಂತಿ
    ಉದಾಹರಣೆಯಪದ ಬಳಸುವ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ