ಜ್ಯೋತಿರ್ವಿಜ್ಞಾನ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜ್ಯೋತಿರ್ವಿಜ್ಞಾನ

  1. ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ