ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜೋರಾಗಿ ನೂಕು

  1. ದಬ್ಬು,ತಳ್ಳು,ದೂಡು,ಗೋರು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ