ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜೋಪಾನವಾಗಿರುವ

  1. ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ