ಜೋಡಿಯಲ್ಲೊಂದು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜೋಡಿಯಲ್ಲೊಂದು

  1. (ಪಕ್ಷಿ)ಸಂಗಾತಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ