ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜೊತೆಗೂಡಿಸು

  1. ಜೋಡಿಸು
    ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ