ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜೈನ ಭಿಕ್ಷು

  1. ಬತ್ತಲೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ