ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೆಸರುಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜೇಡದಂಜಿಕೆ

  1. ಜೇಡದ ಬಗೆಗಿನ ಹೆದರಿಕೆ
    ______________


ನುಡಿಮಾರ್ಪು ಸಂಪಾದಿಸಿ