ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೆಸರುಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜೇಡಂಜಿಕೆ

  1. ಜೇಡದ ಬಗೆಗಿನ ಹೆದರಿಕೆ
    ______________


ನುಡಿಮಾರ್ಪುಸಂಪಾದಿಸಿ