ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜುಲ್ಮಾನೆ

  1. ದಂಡ,ತಪ್ಪು ಕಾಣಿಕೆ
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ