ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜುಮ್ಮಿಡು

  1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪುಸಂಪಾದಿಸಿ