ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜುಮ್ಮಿಡು

  1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪು ಸಂಪಾದಿಸಿ