ಜುಗುಪ್ಸೆ

  1. ಹೇಸಿಕೆ,ಅಸಹ್ಯ,ಬೇಸರ,ರೋಸು
    _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ