ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜೀವಿಸುತ್ತಿರು

  1. ಇರು,ವಾಸಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ