ಜೀವಿತ ಕಾಲ

  1. ಜೀವಮಾನ,ಆಯುಸ್ಸು
    ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ