ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜೀವನಾಧಾರ

  1. ______________


ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ